تاثیر الگوریتم پاندا بر سئو سایت

تعریف: الگوریتم پاندا که می توان گفت موفق ترین الگوریتم گوگل است، تمرکز خود را بیشتر روی محتوای سایت ها قرار می دهد و به آن خیلی حساس است. روش کار: الگوریتم پاندا به تدریج و به صورت زمان بندی شده سایت های مختلف دنیا را آنالیز کرده و وارد هر سایتی که می شود محتوای آن را از جوانب زیر مورد بررسی قرار…