آموزش Trello

ترلو ابزار کار گروهی است. ابزاری که می توان با آن انجام کارها توسط یک تیم را مدیریت کرد؛ یا به عبارت بهتر می توان دریافت که هر یک از افراد چه مسئولیت هایی دارند، هر کاری توسط چه کسی انجام شده و هر فردی چند درصد در کارش پیشرفت کرده است. مزایای Trello: ترلو، ابزاری ساده است که اکثر امکانات و قابلیت…